SUGGESTIES


Hier mijn voorstellen om bij te dragen aan een gezonde planeet Aarde naar aanleiding van het basisverhaal. Ze zijn niet uniek noch uitputtend en pretenderen zeker geen alternatief te zijn voor SDG’s  (‘Sustainable Development Goals’).  Het zijn suggesties op basis van gezond verstand van een eenvoudige burger, op basis van selecties uit voorhanden informatiebronnen. Niet professioneel, noch academisch, maar wel onafhankelijk. Wellicht weinig genuanceerd. Uiteraard is niet alles altijd en overal van toepassing. Commentaar welkom!

• Als startpunt: zie Kate Raworth met haar ‘Doughnut Economics’
• Stimuleer bewustzijn omtrent de alarmerende situatie waarin onze levende planeet zich bevindt
• Besef: statistiek is links noch rechts

• Een oproep om lange termijn, planetaire, algemene belangen in de politiek te introduceren: een punt op de horizon gecombineerd met pragmatisme in onvoorziene situaties
• Nadruk op de pracht van de planeet en de kwetsbaarheid van de natuur in relatie tot de menselijke activiteiten
• Richten op positief ‘eco-nieuws’, artistiek en met humor, bijvoorbeeld ‘Loesje-stijl’.
• Belonen van positieve initiatieven, klein en groot (bv Nobelprijs voor initiatieven tegen klimaatverandering)
• Wees kritisch op ‘gevestigde belangen’. De fossiele brandstof energiebedrijven bijvoorbeeld: zij hebben een morele taak op basis van het verleden

• Als toevoeging aan de Donut economie: welvaart bij stationaire (‘steady state’) productie zowel op macro- als microeconomisch niveau moet mogelijk zijn/worden. Centrale kwestie die aangepakt moet worden: ‘of ik groei, of mijn concurrent doet het’
• Naast het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen, het effectieve gebruik ervan. Bijvoorbeeld elektrisch vervoer, industrie en verwarming van gebouwen
• Nadruk op energie-opslag (waterstof en hydroelektrisch)
• Belasting op uitstoot CO2 en methaan
• Stimuleren van groen en minder transport (waterstof en elektrisch). Stimuleer korte woon-werk afstanden en beloon ‘groen transport’ (bv fietsgebruik)
• Redelijke belasting van vliegverkeer; stimuleren van gebruik van de trein waar mogelijk
• Oceanen / rivieren  (biosfeer) zoveel mogelijk plastic-vrij maken. Zeker op lange termijn. (Onderwater-plasticvangende drones?)
• Bestudeer en monitor de soorten, de ecosystemen, zeestromingen, verschuiving van klimaatzônes. Taak voor ecologen, biologen, geografen etc. Bijvoorbeeld: NASA animatie.
• Monitoring van chemische samenstelling van water, lucht en bodem
• Zet eco-boerderijen en -parken op voor de meest bedreigde soorten (insecten, planten, vissen etc) en bedreigde ecosystemen
• De complexiteit en urgentie van de planetaire problemen pleiten voor een multidisciplinaire aanpak
• Realiseer dat algemene, gezamenlijke, planetaire belangen de aandacht krijgen die nodig is, prevalerend boven individuele belangen van landen, bedrijven of individuen
• Introduceer moraal in de economie
• Stimuleer biodiversiteit bv. door coulissen landschap bij/tussen landbouw gebieden
• Ontmoedig gebruik van pesticide (en overmatig kunstmest) in de landbouw. Maak gebruik van natuurlijke predatoren en processen, waar mogelijk
• Stimuleer duurzame landbouwsystemen, bijdragend aan natuurbehoud, aan biodiversiteit en voorkom de verkwisting van voedsel, allemaal in gevecht tegen de ‘eco-cide’
• Schoon grond- en oppervlaktewater is kostbaar en heeft bescherming nodig bijvoorbeeld tegen schadelijke chemicaliën zoals pesticiden en medicijnresten (bv antibiotica)
• De klimaatverandering maakt wateropslag en -buffering nodig
• Aandacht voor rechten: op schoon water, lucht, bodem, hernieuwbare energie en ‘groen’ werk
• Herbebossing waar mogelijk
• Stimuleer CO2 zuinig cement en beton
• Maak gebruik van microplastics tot een misdaad
• Ontmoedig vlees consumptie
• Bewust gebruik van DNA technieken. Kunnen zowel veelbelovend als gevaarlijk zijn (denk ook aan de lange termijn en brede effecten). Aandacht voor verspreiding van ‘vreemd DNA’ door transport en reizen.

• Anticiperen op mogelijke rampen door klimaatverandering. De immer optredende belangentegenstellingen maken niet optimistisch. Goed bestuur en risicomanagement bijvoorbeeld bij conflicterende belangen van  landen, bedrijven, individuen

• En … ?

Hopende dat vrede en het vermogen om samen te werken zullen prevaleren.

Heico, 20 maart 2019